Formulari de desistiment

FORMULARI DE DESISTIMENT (Aquest document o carta només s’ha d’emplenar …

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Aquest document o carta només s’ha d’emplenar i enviar si desitja desistir del contracte)


Assumpte: Desistiment del contracte


En:…………………………….., a…………./……………/………….


A l’atenció de:

Mar Alonso Albertus  
NIF: 47170805J  
C/ Capmany 60, 08201, Sabadell, Barcelona  
Telèfon: 657280220  
Correu electrònic: info@maralonsofotografia.com  
Titular de la següent pàgina web de comerç online: maralonsofotografia.com


Per mitjà de la present, poso/posem en el seu coneixement la meva/la nostra voluntat de DESISTIR del nostre contracte de prestació o subministrament dels següents serveis:


Tipus de servei(s) i descripció del/els mateix(s) (inclogui, en el seu cas, el número de referència):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Núm. de la comanda: …………………………………………………………………………………………………..

Data en la qual es va realitzar o va subscriure la comanda: ………………………………………………

Nom i document d’identitat (DNI/NIE/Passaport) del/els consumidor(és) i usuari(s) (s’adjunta còpia):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Direcció del/els consumidor(és) i usuari(s):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Telèfon del/els consumidor(és) i usuari(s):

…………………………………………………………………………………………………………………………

Correu electrònic de/els consumidor(és) i usuari(s):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signatura del/els consumidor(és) i usuari(s)  
(Només si el formulari es presenta en paper)

 

DRET DE DESISTIMENT


En virtut del que es preveu en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el consumidor té dret a desistir del contracte subscrit a distància (per telèfon, internet, correu postal, fax, en el seu domicili, etc) en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte, o bé, segons correspongui, del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns, o de l’últim d’aquests béns adquirits o de l’última de les peces d’un mateix ben adquirit per una mateixa comanda.

Per a exercir el dret de desistiment, el consumidor haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar aquest model de formulari de desistiment, encara que el seu ús no és obligatori. L’usuari té, així mateix, l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del lloc web maralonsofotografia.com. Mitjançant aquesta opció, el consumidor rebrà sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) el justificant de recepció d’aquest desistiment. Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada pel consumidor abans que venci el termini corresponent.

L’exercici del dret de desistiment extingirà les obligacions de les parts d’executar el contracte o celebrar-lo quan el consumidor hagi realitzat una oferta, per la qual cosa, en cas de respectar les condicions esmentades, li reemborsaré tot pagament rebut, inclosos, en el seu cas, les despeses de lliurament, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què es va rebre la voluntat del consumidor i usuari de desistir del contracte. Aquest reemborsament serà efectuat utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari i sempre que vostè no incorri en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

S’exclou del dret de desistiment als contractes esmentats en l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.